Privacy op school

Op de Bergse Zonnebloem gaan wij zorgvuldig om met de privacy van onze leerlingen.

Privacy op school

Privacy op school

Op de Bergse Zonnebloem gaan wij zorgvuldig om met de privacy van onze leerlingen. Dit is vastgelegd in het privacyreglement van stichting BOOR. De gegevens die over leerlingen gaan, noemen we persoonsgegevens. Wij maken alleen gebruik van persoonsgegevens als dat nodig is voor het leren en begeleiden van onze leerlingen, en voor de organisatie die daarvoor nodig is. In het privacyreglement kunt u precies lezen wat voor onze school de doelen zijn voor de registratie van persoonsgegevens. De meeste gegevens ontvangen wij van ouders (zoals bij de inschrijving op onze school). Daarnaast registreren leraren en ondersteunend personeel van onze school gegevens over onze leerlingen, bijvoorbeeld cijfers en vorderingen. Soms worden er bijzondere persoonsgegevens geregistreerd als dat nodig voor de juiste begeleiding van een leerling, zoals medische gegevens (denk aan dyslexie of ADHD).

De leerling gegevens worden opgeslagen in ons digitale administratie- en volgsysteem Parnayss. Deze programma’s zijn beveiligd en toegang tot die gegevens is beperkt tot medewerkers van onze school. Omdat de Bergse Zonnebloem onderdeel uitmaakt van stichting BOOR, worden daar ook (een beperkt aantal) persoonsgegevens mee gedeeld in het kader van de gemeenschappelijke administratie en het plaatsingsbeleid.

Tijdens de lessen maken wij gebruik van een aantal digitale leermaterialen. Hiervoor is een beperkte set met persoonsgegevens nodig om bijvoorbeeld een leerling te kunnen identificeren als die inlogt. Wij hebben met deze leveranciers duidelijke afspraken gemaakt over de gegevens die ze van ons krijgen. De leverancier mag de leerling gegevens alleen gebruiken als wij daar toestemming voor geven, zodat misbruik van die informatie door de leverancier wordt voorkomen.

Ouders hebben het recht om de gegevens van en over hun kind(eren) in te zien. Als de gegevens niet kloppen, moet de informatie gecorrigeerd worden. Als de gegevens die zijn opgeslagen niet meer relevant zijn voor de school, mag u vragen die specifieke gegevens te laten verwijderen. Voor vragen of het uitoefenen van uw rechten, kunt u contact opnemen met de leerkracht van uw kind, of met de schooldirecteur.

Als wij bepaalde gegevens van onze leerlingen willen delen met derde, dan zullen wij daarvoor altijd eerst toestemming vragen aan de ouders/verzorgers. Er kan dan bijvoorbeeld gedacht worden aan het delen van foto’s en video’s op de schoolsite, maar ook aan het uitdelen klassenlijsten of adreslijsten.

Op onze school hebben we een privacyregelement. Hierin staat beschreven hoe we op school omgaan met leerling gegevens, en wat de rechten zijn van ouders en leerlingen. Dit reglement is met instemming van de (G)MR vastgesteld.

Privacy protocol, filmopnames en foto’s

Privacy protocol gebruik foto en video-opnamen op de website en op de basisschool-app van de Bergse Zonnebloem

Regelmatig worden op daltonschool de Bergse Zonnebloem foto’s of filmpjes gemaakt van activiteiten en gepubliceerd op onze website of op de Bergse Zonnebloem basisschool-app. In enkele gevallen worden items op school gefilmd voor derden. Het doel van het publiceren van foto’s op onze site en foto’s en filmpjes op onze basisschool-app is om u een sfeerbeeld te geven van onze schoolse-activiteiten. We hanteren het onderstaande protocol bij het gebruik van foto en video-opnamen.

A. Maken van foto- en video-opnamen

Op onze school mogen foto- en video-opnames gemaakt worden door leerkrachten en/of personen die daartoe door een leerkracht of schoolleiding verzocht zijn.

Mogelijke situaties waarbij opnamen gemaakt kunnen worden, zijn:

a. bij bijzondere activiteiten, zoals schoolfeesten, excursies, uitstapjes enz.

b. tijdens de lessen om de manier van werken van de leerkracht nauwkeuriger te kunnen bekijken en bespreken.

c. tijdens de lessen om de manier van werken van een leerling nauwkeuriger te kunnen bekijken en bespreken.

B. Bewaking privacy gebruik van opnamen

 1. Voor het maken van opnamen als bedoeld onder A lid a wordt aan ouders geen toestemming gevraagd, noch voor het gebruik hiervan op (algemene) ouderavonden of voor gebruik op onze website.

 2. Voor het maken van opnamen als bedoeld onder A lid b wordt geen toestemming gevraagd. In geval de opnamen bedoeld zijn als studiemateriaal voor een medewerker van school dan worden de ouders hierover ingelicht.

 3. Voor opnamen als bedoeld onder A lid c vraagt de school altijd aan de ouders vooraf toestemming om opnames van hun kind te maken, als het de bedoeling is om die opnames met mensen van buiten de school te bespreken. Dit kan bijvoorbeeld voorkomen, als de hulp van een adviesinstantie is ingeroepen. Ook in geval de school de opnamen wil gebruiken op een (algemene) ouderavond, dan wordt vooraf toestemming gevraagd.

Ouders, die bezwaar hebben tegen het maken van opnames in algemene zin, kunnen dit bezwaar, met redenen omkleed, kenbaar maken bij de schoolleiding.

C. Gebruik website en basisschool-app

De volgende privacyregels gelden voor onze website (www.bergsezonnebloem.nl en de Bergse Zonnebloem basisschool-app)

 1. De openbare daltonschool de Bergse Zonnebloem beheert de website www.bergsezonnebloem.nl en de Bergse Zonnebloem basisschool-app. De website heeft tot doel informatie te verstrekken over daltonschool de Bergse Zonnebloem. Deze informatie is bestemd voor ouders/verzorgers van op de school ingeschreven leerlingen, en voor die leerlingen zelf, zowel als voor degenen wier belangstelling voor onze school hierdoor kan worden gewekt. De Bergse Zonnebloem basisschool-app is bestemd voor de ouders, de leerkrachten, de leerlingen en de schoolleiding van de Bergse Zonnebloem en heeft een klassenpagina die alleen toegankelijk is voor ouders en leerkrachten van leerlingen die in de deze klas zitten en voor de schoolleiding.

 2. Het auteursrecht ten aanzien van de inhoud van de website en de Bergse Zonnebloem basisschool-app berust bij daltonschool de Bergse Zonnebloem. Het is niet toegestaan de inhoud van de website of de Bergse Zonnebloem baisschool-app geheel of gedeeltelijk openbaar te maken en/of in enige vorm of op enige wijze te verveelvoudigen zonder voorafgaande toestemming van het bevoegd gezag van daltonschool de Bergse Zonnebloem.

 3. Op de website www.bergsezonnebloem.nl kunnen foto’s of video’s van leerlingen of afbeeldingen van door hen gemaakte werkstukjes, tekeningen en/of opmerkingen openbaar worden gemaakt. Hiervoor hebben de meeste ouders bij de inschrijving expliciet toestemming gegeven. Indien ouders geen expliciete toestemming hebben gegeven wordt gehandeld zoals onder punt 9 e.v. staat vermeld.

 4. Bij de openbaarmaking van foto’s en video’s van leerlingen zullen geen namen van die leerlingen worden vermeld noch anderszins gegevens die hun identiteit kunnen onthullen.

 5. Bij het openbaar maken van afbeeldingen van werkstukjes, tekeningen en/of opmerkingen van leerlingen worden alleen hun voornamen vermeld. Overige gegevens van leerlingen, zoals e-mailadressen en verjaardagen, worden niet op de website geplaatst.

 6. Bij vermelding op de website van persoonlijke gegevens van hen die bij de school betrokken zijn, zullen geen telefoonnummers en/of privéadressen worden vermeld met uitzondering van de telefoonnummers van de bestuursleden. Uitgezonderd zijn ook de gegevens opgenomen in de Nieuwsbrief (naam, telefoonnummer, e-mailadres e.d.).

 7. Voor de afgeschermde klassenpagina’s, in ons geval de klassenpagina’s via de Bergse Zonnebloem basisschool-app, gelden voornoemde privacyregels niet. Door de school zullen geen digitale gegevens (als naam, adresgegevens en e-mailadressen) ter beschikking worden gesteld aan de beheerders van de klassenpagina’s.

 8. Als ouders/verzorgers bezwaren hebben tegen het openbaar maken van foto’s van hun kind/kinderen, kunnen te allen tijde hun expliciete toestemming intrekken. Dit kan door contact op te nemen met de beheerder van de klassenpagina en met de schoolleiding.

 9. Als de schoolleiding van oordeel is dat van een redelijk belang sprake is, zal deze bij de beheerder van de website bekend maken welke kinderen niet op de website openbaar gemaakt mogen worden. De beheerder zal bij het beheer en onderhoud van de site altijd controleren of betreffende kinderen niet op de site worden openbaar gemaakt.

 10. Als de schoolleiding van oordeel is dat van een redelijk belang sprake is en het betreffende kind of kinderen al op de website openbaar zijn gemaakt, dan zal de schoolleiding zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 7 dagen nadat de bezwaren bij hem/haar kenbaar zijn gemaakt, voor verwijdering van de betreffende foto(’s) zorgdragen

 11. Als de schoolleiding van oordeel is dat er geen sprake van een redelijk belang is, kunnen de ouders een klacht indienen bij het College Bescherming Persoonsgegevens. Als ouders/verzorgers zich niet met het oordeel van de schoolleider kunnen verenigen, dienen zij dit aan hem/haar kenbaar te maken, waarna de schoolleider het bestuur ter zake zal verwittigen.

 12. De hiervoor neergelegde regels zijn van overeenkomstige toepassing ten aanzien van aan de school verbonden medewerkers.

 13. Het protocol zal integraal in de schooljaargids en website worden weergegeven.

CONTACT
Elektroweg 18
3051 NC Rotterdam

010-4181977

Privacy ambassadeur: Ellen Dijkstra
privacy@bergsezonnebloem.nl

Privacy verklaring Stichting BOOR