Ouders en verzorgers op school

Ouders in de school.

Ouders en verzorgers op school

Een school kan niet zonder de steun en inbreng van ouders/verzorgers. De Bergse Zonnebloem probeert u als ouder/verzorger tijdens de schooltijd van uw kind dan ook zo veel mogelijk bij de school te betrekken. Het zijn tenslotte uw kinderen. Hieronder vindt u informatie over de verschillende momenten waarop u welkom bent.

Communicatie met ouders

Soms kan het nodig zijn dat er voor alle ouders of een groep ouders extra informatie nodig is. Denk bijvoorbeeld aan een educatief uitstapje van een groep naar de kinderboerderij. Ouders krijgen dan van de leerkracht een schoolbericht via de mail. Ouders kunnen ook een schoolbericht van de directie ontvangen, deze schoolberichten worden zoveel mogelijk op donderdag gestuurd via de mail.

Informatieavonden

Elk schooljaar is er aan het begin van het schooljaar de informatieavond voor alle groepen. De directie licht de plannen voor het komende schooljaar uit. Leerkrachten vertellen de werkwijze en de gebruikte methodes en geven een overzicht van de jaarplanning. Er zijn workshops, waarin leerkrachten uitleg geven over specifieke onderwerpen.

Het is een leuke manier om kennis te maken met de omgeving van uw kind, met de school, de leerkracht en de andere ouders.

Een gesprek met de leerkracht

Wanneer de ontwikkeling van een kind het nodig maakt om tussentijds van gedachten te wisselen, dan is er alle ruimte voor een gesprek. Het initiatief kan van ouders of van de leerkracht komen.

Kennismakings- en voortgangsgesprekken  

Ouders hebben behoefte aan informatie over de ontwikkeling van hun kind op cognitief en sociaal-emotioneel gebied. Ouders van alle leerlingen worden in november voor een voortgangsgesprek uitgenodigd. Hierbij worden de werkhouding, het gedrag en de tot dan toe behaalde methodetoets resultaten van de kinderen besproken. Er worden welkomstgesprekken gevoerd met de ouders van nieuwe kleuters en zij-instromers.

Alle leerlingen krijgen een winter- en zomerrapport. Beide rapporten bestaan uit drie onderdelen. Allereerst is er de waardering die wordt gegeven aan de vorderingen die het kind gemaakt heeft. Deze waardering is gebaseerd op methode-gebonden toetsen en op waarneming van de leerkracht. Het tweede deel bestaat uit het deel dat is ingevuld door het kind zelf, het zogenaamde portfolio. Het laatste deel is de toetskaart, een overzicht van de toetsresultaten vanuit het leerlingvolgsysteem.  

Rapporten 

Bij de rapportbesprekingen staat de ontwikkeling van het kind centraal. Kinderen van groep 1 t/m groep 8 krijgen twee keer per jaar een rapport, in februari en aan het einde van het schooljaar. Het rapport wordt middels een gesprek besproken met de groepsleerkracht. Vanaf de middenbouw is het gebruikelijk dat ook het kind bij de rapportbespreking aanwezig is. Voorafgaand aan het gesprek krijgt de ouder het rapport mee naar huis. Rapportgesprekken zijn verplicht omdat ze noodzakelijk zijn voor de voortgang van het onderwijs aan het kind.

De sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerlingen volgen wij door middel van observatie instrument ZIEN!

Cito entreetoets groep 7 en de Cito eindtoets groep 8 

In groep 7 wordt tevens de CITO- entreetoets afgenomen. De uitslag laat zien hoever de leerstof tot en met groep 7 wordt beheerst. Wij proberen zo goed mogelijk aan te sluiten bij het niveau van het kind. De CITO-eindtoets wordt afgenomen in groep 8. De uitslag geeft een indicatie voor de te volgen vorm voortgezet onderwijs. Al deze toetsgegevens worden gebruikt om onderwijs op maat te bieden. De leerkracht kan zo tijdens het zelfstandig werken extra instructie of aandacht geven aan kinderen die het nodig hebben.

Advies voortgezet onderwijs

De scores van ons leerlingvolgsysteem (CITO LVS) M6,  M7 en M8 zijn de leidraad voor het niveau van het schooladvies. De gemaakte entreetoets en het resultaat daarvan nemen we mee in ons gehele plaatje, maar voeren niet de boventoon. Naast de didactische gegevens kijken we tevens naar werkhouding, studievaardigheden, sociaal emotionele ontwikkeling en overige relevante informatie. De basisschool is verantwoordelijk voor het geven van advies en het voortgezet onderwijs draagt zorg voor de plaatsing van alle leerlingen. Leerlingen met een leerachterstand groter dan 1,5 jaar volgen het onderzoekstraject ‘De zorgleerling in beeld’. Dit onderzoek richt zich op leerlingen in het basisonderwijs die mogelijk in aanmerking komen voor praktijkonderwijs of vmbo met leerwegondersteuning.

De centrale CITO eindtoets in groep 8 heeft bijna geen rol meer wat betreft het vormen van een advies of bij het plaatsen van leerlingen in het voortgezet onderwijs. In enkele gevallen, wanneer een opmerkelijk verschil bestaat tussen het gegeven advies en de score van de CITO eindtoets, zal een advies heroverwogen worden. Dit geldt alleen bij een opmerkelijk verschil naar boven toe. Wanneer de toets slechter is gemaakt, blijft het gegeven advies staan. De CITO eindtoets vindt plaats in april.

Betrokkenheid

De school betrekt ouders bij de school door:

 • Ouders krijgen tijdens de informatieochtend informatie over de school, een uitgebreide rondleiding en mondelinge en schriftelijke informatie over de school. Het adresbestand van ouders met potentiële kinderen wordt zorgvuldig opgebouwd en actief ingezet. Potentiële ouders met belangstelling voor ods de Bergse Zonnebloem worden regelmatig geïnformeerd over de school. O.a. door het toesturen van de Nieuwsbrief en uitnodigingen voor evenementen.

 • De ouders ontvangen een keer per maand een digitale nieuwsbrief.

 • Op de website van de school staat actuele informatie. (Ook foto’s van leerlingen)

 • Alle groepen hebben een klassenouder die het contact tussen ouders en groep onderhoudt.

 • Alle ouders moeten naar de rapportenavonden komen.

 • Er is een Ouderraad.

 • Er is een Medezeggenschapsraad.

 • De MR en OR geven jaarlijks verslag van hun werkzaamheden/activiteiten en nodigen ouders uit om vergaderingen bij te wonen. Ook staan de verslagen op de website van de school.

 • Ouders worden gevraagd te participeren bij activiteiten van kinderen, zoals; werkweken, sportdagen, schoolreis, het meehelpen bij feesten en vieringen, hulp bij de bibliotheek, hulp bij het overblijven (=betaald) etc.

In de schoolgids staan afspraken/normen en waarden/regels opgenomen (zie schoolgids/pedagogisch beleid) waaraan alle partijen zich dienen te houden. We vragen ouders deze afspraken te respecteren.

Mocht u ook graag mee willen helpen, dan kunt u dat aangeven via de vragenlijst die u aan het begin van ieder schooljaar invult. 

Klachtenregeling

De ervaring heeft geleerd, dat vragen, onduidelijkheden en/of problemen niet worden opgelost in gesprekken buiten de school. De beste manier is natuurlijk in gesprek te treden met de groepsleraar of de directie.

Op onze school geldt per 1 augustus 1998 de nieuwe “Klachtenregeling openbaar primair en voortgezet onderwijs Rotterdam”. Ons bestuur heeft zich aangesloten bij de landelijke klachtencommissie voor het openbaar en algemeen bijzonder primair- en voortgezet onderwijs.

De procedure ziet er dan als volgt uit:

 • Als eerste is het natuurlijk het beste om contact op te nemen met de betreffende leerkracht. In de meeste gevallen is dit voldoende. Contact met de directie is de meest logische volgende stap.

 • Hebben de ouders / verzorgers de indruk, dat de boodschap niet goed overkomt, dan kan de vertrouwenspersoon op school (Annette Boere) dan wel de medezeggenschapsraad (of ouderraad) worden ingeschakeld.

 • Mochten de ouders / verzorgers hierna nog gevoelens van teleurstelling hebben, dan is de stap naar het bestuur begrijpelijk.

Het kan voorkomen – al hopen we dat natuurlijk niet - dat de ouders / verzorgers tijdelijk geen vertrouwen meer hebben in de school. Ze hebben dan uiteraard het recht om rechtstreeks contact op te nemen met één van de vertrouwenspersonen van het Bestuur Openbaar Onderwijs Rotterdam. Het bestuur heeft de taak om te luisteren en te bemiddelen. Mocht zo’n bemiddelingspoging mislukken, dan heeft het bestuur de plicht om samen met de ouders – in het belang van het kind – een andere oplossing te zoeken.

Namen en adressen
De verantwoordelijkheid voor de klachtenafhandeling vanuit het bevoegd gezag ligt bij het college van bestuur van BOOR. Een schriftelijke klacht (zie artikel 11 en 12 van de klachtenregeling) dient te worden gericht aan:

Stichting BOOR 
t.a.v. het college van bestuur
Postbus 23058
3001 KB ROTTERDAM 

Centraal meldpunt Vertrouwensinspecteurs
Voor klachten op het gebied van (seksueel) geweld, intimidatie, discriminatie, onverdraagzaamheid, radicalisering en dergelijke kunt u ook contact opnemen met het landelijk meldpunt vertrouwensinspecteurs, 0900-1113111.

Landelijke Klachtencommissie
BOOR is voor alle scholen aangesloten bij de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs:

Landelijke Klachtencommissie Onderwijs
Postbus 85191
3508 AD Utrecht
T 030-2809590
F 030-2809591
E info@onderwijsgeschillen.nl