Praktische Informatie

De Bergse Zonnebloem werkt met een continurooster.

Praktische Informatie

Continurooster

Op De Bergse Zonnebloem wordt gewerkt met een continurooster. Alle leerlingen blijven tussen de middag op school en eten hun lunch in hun eigen klas.

 • Er is een duidelijke, dagelijkse vaste structuur waarbij de kinderen zich prettig voelen.

 • U kunt uw agenda met uw eigen werkzaamheden goed plannen.

 • Uw kinderen hoeven niet tussentijds opgehaald en gebracht te worden.

 • Het gezamenlijke eten met de overblijfkracht vormt een extra sociaal element gedurende het dagprogramma op school.

 • De kinderen spelen een half uur onder toezicht van overbijfkrachten en stagiaires op het schoolplein.

Voor het overblijven wordt een vergoeding van 80 euro per jaar gevraagd.

Schooltijden Elektroweg

Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag
Inloop 08.20 uur | Start lessen 08.30 uur | Einde lessen 15.00 uur

Woensdag
Inloop 08.20 uur | Start lessen 08.30 uur | Einde lessen 12.30 uur

Ziekmelden

Helaas komt het weleens voor, dat uw kind ziek is. Het is de bedoeling, dat u uw kind 's morgens tussen 8.00 en 8.30 uur telefonisch ziek meldt op school of via de basisschool app van de Bergse Zonnebloem. U kunt ons bereiken op 010-4181977​.

Is uw kind afwezig en heeft u dit niet gemeld, dan wordt u door de school gebeld. 

Vakanties schooljaar 2024-2025

Herfstvakantie

vrijdag 26 oktober t/m zondag 3 november 2024

Kerstvakantie

vrijdag 20 december t/m zondag 5 januari 2025

Voorjaarsvakantie

zaterdag 22 februari t/m zondag 2 maart 2025

Paasvakantie

donderdag 18 april t/m maandag 22 april 2025

Meivakantie

zaterdag 26 april t/m zondag 11 mei 2025

Pinkstervakantie

zaterdag 29 mei t/m dinsdag 1 juni 2025

Zomervakantie

zaterdag 19 juli t/m zondag 31 augustus 2025


Studiedagen (alle leerlingen vrij) 

 • Dinsdag 17 september 2024

 • Maandag 7 oktober 2024

 • Donderdag 21 november 2024

 • Maandag 3 maart 2025

 • Dinsdag 10 juni tot en met vrijdag 13 juni 2025

Studiemiddagen (vanaf 12:30 uur alle leerlingen vrij)

 • Vrijdagmiddag 25 oktober 2024

 • Vrijdagmiddag 21 februari 2025

 • Donderdagmiddag 17 april 2025

Teamdag (alle leerlingen vrij)

 • Vrijdag 4 juli 2025

Andere dagen voor in uw agenda

 • Donderdag 5 december 12:30 uur uit (Sinterklaas)

 • Donderdag 20 december 12:30 uur uit

 • Vrijdag 18 juli 12:30 uur uit

De schoolkosten op een rijtje 

Voor het schooljaar 2024-2025 vragen wij ouders een financiële bijdrage te geven voor het schoolfonds, de overblijf en voor de kunstlessen in het KWT-programma. Ouders ontvangen bij de start van het nieuwe schooljaar de rekeningen via WISCOLLECT. 

Het heeft de voorkeur wanneer betalingen met WISCOLLECT worden voldaan. Voor uw en onze administratie is dit systeem overzichtelijk en kunnen er geen foute boekingen worden gemaakt. De rekeningen worden in september/oktober per mail verstuurd naar het mailadres van één van de ouders of verzorgers. 

Schoolfonds

Het schoolfonds voor 2024-2025 bedraagt € 65.

Overblijfvergoeding

De overblijfvergoeding voor 2024-2025 bedraagt € 80.

Berekening vergoeding voor de overblijf bij instroom.

PERIODE

DATA

BEDRAG

1e

1 september - 15 november

€ 80

2e

16 november - 31 januari

€ 60

3e

1 februari - 15 april

€ 40

4e

16 april - 15 juni 

€ 20

5e

16 juni - 15 juli

€ 0

 

Bijdrage voor de kunstlessen in het programma KWT

Voor de door u toegezegde bijdrage ontvangt u een rekening.

Rekeningen kunnen in twee termijnen worden betaald. 

Verlofregeling

Aanvraag extra verlof:

 • Aanvraag verlof tot en met 10 schooldagen

 • Aanvraag verlof 10 schooldagen en meer

 • Beleidsregel van het ministerie van onderwijs mbt verlof

Een leerling mag nooit zomaar van school wegblijven. Alleen in uitzonderingsgevallen kunt u extra verlof aanvragen voor uw kind. Het kan gebeuren dat er omstandigheden zijn, die zo zwaar wegen dat u uw kind buiten de schoolvakanties om een dag van school wilt houden. Voor dit zogenoemde 'extra verlof' zijn regels opgesteld. Hierbij geldt dat er sprake moet zijn van 'gewichtige omstandigheden' (situaties die gelegen zijn buiten de wil van ouders en/ of leerling).

Scholen mogen dus géén extra verlof geven voor:

 • goedkopere vakanties buiten het seizoen;

 • het ophalen van familie;

 • meereizen met anderen;

 • familiebezoek in het buitenland;

 • tickets al gekocht;

 • geen tickets meer verkrijgbaar in vakantieperiode;

 • vakantiespreiding;

 • verlof voor een ander kind uit het gezin;

 • andere kinderen uit het gezin al vrij of nog vrij;

 • eerder weg of later terug vanwege verkeersdrukte;

 • kroonjaren;

 • sabbatical;

 • wereldreis;

 • soortgelijke redenen.

Scholen mogen wel extra verlof toekennen voor:

 • verhuizing: maximaal één schooldag;

 • voor het voldoen aan wettelijke verplichtingen, voor zover dit niet buiten de lesuren kan geschieden: maximaal tien schooldagen;

 • het bijwonen van het huwelijk van bloed- of aanverwant tot en met de derde graad: in Nederland maximaal twee schooldagen indien er ver gereisd moet worden, anders maximaal één schooldag. In het buitenland maximaal vijf schooldagen. Soort bewijs: trouwkaart (indien twijfelachtig kopie trouwakte);

 • bij ernstige levensbedreigende ziekte zonder uitzicht op herstel van bloed- of aanverwant tot en met de derde graad: maximaal tien schooldagen. Soort bewijs: doktersverklaring waar ernstige ziekte uit blijkt;

 • bij overlijden van bloed- of aanverwant:

  - In de eerste graad maximaal vijf schooldagen;
  
- In de tweede graad maximaal twee schooldagen;

  - In de derde en de vierde graad maximaal één schooldag;

  - In het buitenland: eerste t/m vierde graad maximaal vijf schooldagen.

  Soort bewijs: rouwkaart (indien twijfelachtig akte van overlijden);

 • bij 25, 40 of 50 jarig ambtsjubileum en het 12 ½, 25, 40, 50 en 60 jarig huwelijksjubileum van ouder(s)/verzorger(s) of grootouders: maximaal één schooldag.

Voor 'aanvragen voor extra verlof tot en met tien schooldagen', gebruik u de tegel 'Verlof aanvragen' in de app van de Bergse Zonnebloem. De directeur van de school neemt met inachtneming van wet- en regelgeving een beslissing over het wel of niet toekennen van het aangevraagde verlof.

Het aanvragen van elf schooldagen of meer extra verlof, verlopen via de leerplichtambtenaar. De school kan uw aanvraag doorsturen naar de leerplichtambtenaar. In dergelijke gevallen ligt de beslissingsbevoegdheid bij de leerplichtambtenaar. Deze zal met inachtneming van wet- en regelgeving een beslissing nemen. Uitgangspunt hierbij is de beleidsregel van het ministerie van onderwijs (pdf).

Dien het verzoek zeker acht weken van tevoren in. U krijg na het indienen van het verzoek binnen zes weken schriftelijk bericht.

Let op: De regels rond extra verlof gelden niet voor religieuze feestdagen.

Hiervoor gelden de volgende regels:

 • Met 'religieuze feestdagen' wordt bedoeld: verplichtingen die voortkomen uit godsdienst, waaraan mensen moeten deelnemen.

 • Bij evenementen van religieuze aard mag een kind met toestemming thuisblijven.

 • Per evenement mag u uw kind maximaal twee aaneengesloten dagen van school houden. Dit moet u minimaal twee dagen van tevoren aan uw schooldirecteur doorgeven. 

Voor wie geldt dit?


De uitzondering in de Leerplichtwet in verband met religieuze feestdagen, geldt voor alle geloofsovertuigingen en alle stromingen daarbinnen. Dat geldt ook voor christelijke stromingen waarbij Pasen en Pinksteren op andere dagen vallen dan de nationale feestdagen, en islamitische stromingen die op verschillende dagen starten met bijvoorbeeld het Suikerfeest.

Let op: deze uitzondering geldt alleen voor evenementen van religieuze aard. Herdenkingen van historische/ culturele gebeurtenissen vormen geen basis voor tijdelijke vrijstelling, tenzij opgenomen in de Nederlandse nationale feestdagen. Neem bij twijfel contact op met school.

De meest actuele informatie m.b.t. verlof vindt u op de website van de gemeente Rotterdam onder het kopje leerplicht.