Team Bergse Zonnebloem

Team Bergse Zonnebloem

Team Bergse Zonnebloem

Team – Schooljaar 2023-2024

Directeur

Ellen Dijkstra

hele week

Adjunct-directeur

Rosanne Bakker

ma/di/wo

Groep 1/2A

Suus van Rijk

hele week

Groep 1/2B

Annette Boere

ma/di/wo

 

Marieke van der Veen

do/vr

Groep 1/2C

Priscilla Klein

ma/di/wo

 

Cathrien van Beresteijn

ma/do/vr

Groep 1/2D

Laura Benneheij

ma/wo

 

Desiree Manssen

di/do/vr

Groep 3A

Myrte Hoes

hele week

Groep 3B

Judith Verhagen

di/do/vr

 

Saskia Koolen

ma/wo

Groep 4A

Lara Sitton

ma/di/wo/vr

 

Nikki Ootjer

ma/wo/do

Groep 4B

Maika Vlek

ma/do/vr

 

Heleen van der Laan

di/wo

Groep 5A

Richard Rook

ma/di/wo/vr

Heleen van der Laan

do

Groep 5B

André de Vette

hele week

Groep 6A

Dionne Stolwijk

ma/wo/do/vr

 

Kimberly Baartman

di

Groep 6B

Marieke Beurskens

ma/di/wo/vr

Groep 7A

Laura de Kroo

hele week

Groep 7B

Levie Lansbergen

hele week

Groep 8A

Jelle Kroeze

ma/di/wo

Kimberly Baartman

wo/do/vr 

Groep 8B

Yvonne Docter

ma/di/do

Jeroen Hoekstra

wo/do/vr

Onderwijsassistent

Daniëlle Verheij

ma/di/do/vr

Leerkracht ondersteuner

Jasmijn Nollens

hele week

Gym 1/2 

Dyon Blom

wo

Gym 3-8

Johan Wesdorp

di/do

GroeiLap leerkracht

Nikki van Lieshout

ma of di en vr

Remedial teacher

Johan Wesdorp

ma

Marieke van der Veen

di

Kimberly Baartman

wo

Yvonne Docter

do

Interne begeleider 1-2

Daniëlle van Waardenburg

ma/di

Interne begeleider 3-5

Bianca Wessel

di/do

Interne begeleider 5-8

Jane Schenk

di/do/vr

Administratie

Jacquie Grevelink

ma/wo

Conciërge 

Arend den Bosch

ma/di/wo/vr

Conciërge 

Ferry Rijcken

ma/di/do

Taalspecialist

Dionne Stolwijk

di

Rekenspecialist 

Lara Sitton

do

Daltoncoördinator

Johan Wesdorp

ma

Daltoncoördinator

Yvonne Docter

do

ICT specialist

Jeroen Hoekstra

 

Stagecoördinator/schoolopleider

Laura Benneheij

di

Burgerschapsspecialist

Caroline Plomp

do

Taal- en leescoördinator

Desiree Manssen

 

Privacy ambassadeur

Ellen Dijkstra

Vertrouwenspersoon 

Jane Schenk

Veiligheidsmedewerker

Desiree Manssen

 

Goed gedrag coördinator

Bianca Wessel

Aandachtsfunctionaris

Bianca Wessel

 

 

Schoolmaatschappelijk werker

Angelique van Gelder werkt als schoolmaatschappelijk werker op de Bergse Zonnebloem. Zij is op dinsdag aanwezig. Op andere dagen is Angelique bereikbaar via de mail of telefonisch. angelique.vangelder@wmoradar.nl 06 – 83678531     

Medezeggenschapsraad (MR)

De MR bestaat uit 8 personen: 4 ouders en 4 leerkrachten. Zij praten over algemene schoolzaken en vergaderen ongeveer één keer in de vijf weken. Mogelijke onderwerpen: begroting, schoolgids, veiligheid, lesmateriaal, formatie, pestprotocol etc.

Oudergeleding

Femke Feenstra | Tanya Zegedi | Martijn Bal | Nassira Abderrahim

Personeelsgeleding
Heleen van der Laan | Caroline Plomp | Nikki van Lieshout | Levi Lansbergen

Femke Feenstra is de voorzitter en Heleen van der Laan de secretaris. De notulen worden gepubliceerd op de website.

De directie is op uitnodiging bij elke vergadering aanwezig. De vergaderingen zijn in principe openbaar. U bent dus van harte welkom daarbij aanwezig te zijn om iets te zeggen, te vragen of om gewoon te luisteren. Wanneer u een vergadering wilt bijwonen, kunt u zich vooraf aanmelden bij de MR. mr@bergsezonnebloem.nl

Oudercommissie (OC) 

De oudercommissie van De Bergse Zonnebloem organiseert activiteiten die iets extra’s geven aan de schooltijd van de kinderen. Activiteiten waar vanuit de overheid geen geld beschikbaar wordt gesteld. Maar die wél zeer belangrijk zijn voor de ontwikkeling én het plezier van uw kinderen op school. Denk daarbij aan de viering van Sinterklaas, Kerst, de sportdag en het slotfeest. Ook helpt de OC met onder meer het schoolproject, het voorleesontbijt, de avondvierdaagse en de schoolreis. De activiteiten worden in samenwerking met het team van leerkrachten georganiseerd.

Annette Boere is de contactpersoon namens het team van de Bergse Zonnebloem voor de OC. Hidde Siemonsma is de penningmeester.

Ouderbijdrage 2023-2024

De activiteiten die de OC samen met school worden georganiseerd, zijn financieel mogelijk door bijdragen van ouders/verzorgers.

De hoogte van de ouderbijdrage bedraagt Є 55 per kind. Bij de start van het schooljaar ontvangen ouders informatie over de ouderbijdrage in de brief van de oudercommissie. Daarin staat ook de hoogte van de ouderbijdrage als uw 2e of volgend kind in de loop van het schooljaar zal instromen op de Bergse Zonnebloem.

De ouderbijdrage kan in twee termijnen worden betaald. Het heeft de voorkeur wanneer betalingen met WISCOLLECT worden voldaan. Voor uw en onze administratie is dit systeem overzichtelijk en kunnen er geen foute boekingen worden gemaakt. De rekeningen worden in augustus/september per mail verstuurd naar het mailadres van één van de ouders of verzorgers. 

Als u vragen heeft over de ouderbijdrage, dan kunt u die stellen aan Hidde Siemonsma, de penningmeester van de oudercommissie.

Alvast dank daarvoor!

Ouderparticipatie

De school kan uw hulp goed gebruiken bij een flink aantal activiteiten. Activiteiten zoals de begeleiding van leerlingen tijdens een uitje buiten school. Meegaan met de kleutergroepen naar de gymles. Hand en spandiensten verlenen bij activiteiten die door de OC worden georganiseerd.  

Wanneer hulp nodig is, ontvangt u een oproep per mail van de groepsleerkracht. Bij de klas hangt dan een aanmeldingsformulier waar u uw naam kan noteren. Soms kan de aanmelding ook per mail gebeuren. U krijgt na uw aanmelding bericht van de groepsleerkracht hoe uw hulp wordt ingezet.

Leerlingenraad

De leerlingenraad komt één keer per maand bij elkaar. Niet getreurd, als uw zoon of dochter er niet bij zit; de leerlingenraad heeft de plicht om haar achterban te informeren en betrokken te houden. U kunt de leerlingenraad zelf op de voet volgen via de website, waar maandelijks de notulen op worden geplaatst.

Het doel van de leerlingenraad is om de leerlingen een stem te geven. Door hen te laten participeren in de school zijn ze meer betrokken. Ze leren met de directie, de leerkrachten en de leerlingen te communiceren om gezamenlijk en in samenwerking met elkaar iets voor elkaar te krijgen. Ze leren om verantwoordelijkheid te dragen in een minimaatschappij als de school. Dat is handig voor nu en voor later.

Bovendien leert de school wat er werkelijk bij leerlingen speelt.

De leerlingenraad wordt begeleid door Caroline Plomp en Jacquie Grevelink.

Vrienden van de Bergse Zonnebloem
Stichting Vrienden van de Bergse Zonnebloem
RSIN 854099281
Per adres Elektroweg 18, 3051 NC Rotterdam 

Doelstelling

De doelstelling van de Stichting Vrienden van de Bergse Zonnebloem is primair het financieren van activiteiten, georganiseerd door de oudercommissie (OC) van basisschool de Bergse Zonnebloem in Rotterdam. Secundair doel van de stichting is het financieel steun verlenen aan activiteiten en projecten van de Bergse Zonnebloem die zonder financiële steun van de stichting (net) niet van de grond zouden komen, zonder daarbij overigens als risicodragende partij op te treden.

Uit het beleidsplan 

Activiteiten De OC van De Bergse Zonnebloem organiseert activiteiten die iets extra’s geven aan de schooltijd van de kinderen. Activiteiten waarvoor vanuit de overheid geen geld beschikbaar wordt gesteld. Maar die wél zeer belangrijk zijn voor de ontwikkeling én het plezier van de kinderen op school. Denk daarbij aan de viering van Sinterklaas, Kerst, de sportdag en het slotfeest. Ook helpt de OC met onder meer het schoolproject, het voorleesontbijt, de avondvierdaagse en de schoolreis. De activiteiten worden in samenwerking met het team van leerkrachten georganiseerd.

In aanvulling op deze ‘reguliere’ activiteiten van de OC kan de Stichting ook gelden verwerven en bijdragen geven aan bijzondere gebeurtenissen bij De Bergse Zonnebloem, zoals aankleding en inrichting van het schoolplein (zoals in het geval van de nieuwbouw in 2016), bijzondere faciliteiten in school etc.

Het volledige beleidsplan is te lezen onder de kop ALGEMEEN bij download.

Financiële verantwoording

Het boekjaar van de stichting loopt van één augustus tot en met één en 30 juli.

Uiterlijk op 31 januari volgend op het boekjaar worden de jaarstukken van de stichting goedgekeurd door het bestuur van de Stichting waardoor de gegevens per 1 februari van ieder jaar op de website gepubliceerd kunnen worden.

Bestuurssamenstelling d.d. september 2022

Esmae Wittenberg I Hidde Simonsma  (penningmeester) I vacature  | vacature |                         

De bestuurders van deze stichting krijgen geen beloning voor hun werkzaamheden binnen deze stichting. 

Bestuur Stichting BOOR

Het bestuur van BOOR heeft, om richting te geven aan de ontwikkeling van de scholen, in haar koersdocument 2015-2019 de misse-visie als volgt verwoord:

Missie

Maximale kansen creëren voor kinderen in Rotterdam. Kinderen worden volwassen wereldburgers die bijdragen aan een rechtvaardige samenleving en weten hoe zij hun talenten kunnen benutten.

Visie

Met uitstekend personeel realiseren scholen goed onderwijs en een toegevoegde waarde aan de talentontwikkeling van ieder kind.

Motto

Het Best Denkbare Openbare Onderwijs in Rotterdam in een lerende organisatie. 

Bestuurgegevens

Stichting BOOR

Bovenschools directeur: Door Faber
Gemeentenummer: 41775

Schiekade 34
3032 AJ Rotterdam

Telefoon: 010-2540800
Fax: 010-2540899

Postadres Stichting Boor:
Postbus 23058
3001 KB Rotterdam

E-mail: info@stichtingboor.nl 
Webstie: www.stichtingboor.nl

KVK: 24424572